Specials Kadio & Wonen leveringsvoorwaarden – samenvatting / beknopt overzicht

Bij onduidelijkheden kunt u te aller tijde onze leveringsvoorwaarden raadplegen. In veel gevallen volstaat onderstaande samenvatting. Wilt u toch de volledige leveringsvoorwaarden doorlezen, scrol dan iets verder naar beneden op deze pagina. U vindt de volledige leveringsvoorwaarden onder deze samenvatting. Mocht u vragen hebben over onze voorwaarden dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Tijdens onze openingstijden kan dit per telefoon 0251-222660, buiten openingstijden kan dit per e-mail via specialswonen@gmail.com

Wilt u een item bestellen, klik het product aan en vervolgens op de toevoegen in winkelwagen. Het product is nu toegevoegd in uw winkelwagen. U kunt nu vervolgens verder shoppen. Wilt u de bestelling afronden en afrekenen, klik dan op de menu keuze winkelwagen rechts boven in.

Betaling

U bent nu in het winkelwagen menu, klik op afrekenen. Vervolgens kunt u achtereenvolgens uw gegevens invullen, de verzendmethode kiezen en de betaalwijze aangeven. Bestellingen kunnen worden afgerekend via iDEAL. Tot slot komt u in het overzichtsscherm waar alle gegevens van de bestelling staan vermeld. Na controle kunt u vervolgens de bestelling definitief maken door te klikken op de button “Bevestig bestelling”, waarna de bestelling is voltooid. U ontvangt vervolgens binnen enkele minuten een e-mail met daarin alle gegevens omtrent uw bestelling.

Prijzen

Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten. Prijs-, modelwijzigingen, en typefouten voorbehouden.

Bezorging

De door u bestelde goederen worden indien mogelijk door een expres koerier afgeleverd. Bestellingen van grotere meubelen wordt door ons in eigen beheer gedaan of een externe transporteur. De levering van grotere meubelen gaat altijd in overleg met u. Bestellingen die met iDEAL betaald zijn, worden in de regel binnen 24 uur verzonden. Indien niet voorradig of tijdelijk uitverkocht, ontvangt u van ons per email bericht. De verwachte levertijden staan tevens per product vermeld. De verzendkosten voor bestellingen onder € 100,00, in Nederland, bedragen € 6,95. Voor bestellingen boven € 100,00 worden geen bezorgkosten gerekend.

De verzendkosten voor bestellingen adressen in overige landen (binnen de EU) uitsluitend in overleg.

Wanneer vermeld wordt dat een artikel binnen 24 uur verzonden wordt, dan geldt dit voor artikelen welke op werkdagen besteld worden en op voorraad zijn in ons magazijn. Alle artikelen die op voorraad zijn en welke in het weekend besteld worden verzenden wij, afhankelijk van de drukte op de eerstvolgende maandag of dinsdag.

Garantie

Garantie wordt gegeven tegen materiaal en fabricage fouten. Wij kunnen geen garantie geven als artikelen anders zijn gebruikt dan het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Heeft u een gegronde klacht, meldt dit dan per email specialswonen@gmail.com. Uw klacht wordt direct in behandeling genomen en u ontvangt van ons binnen 48 uur een reactie. Indien uw klacht terecht is dan zullen wij overgaan tot vergoeding, vervanging of reparatie.

Retourneren / Ruilen

Bent u niet tevreden? Stuur dan het artikel binnen 8 dagen retour voor ruiling of vergoeding. De kosten van retourzending zijn voor uw rekening, ongefrankeerde zendingen worden geweigerd. Bij vergoeding wordt het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, op uw rekening terug gestort zodra wij de retourzending ontvangen hebben. Artikelen kunnen niet worden geretourneerd indien duidelijk is dat deze ongepast gebruikt zijn. NB. U dient het artikel in de originele verpakking te retourneren.

 

Volledige leveringsvoorwaarden Specials Kado & Wonen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Specials Kado & Wonen
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna te noemen Sfeer.nl
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Specials Kado & Wonen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Ondernemer
Specials V.O.F

Breestraat 23

1941 ED Beverwijk

Tel. 0251-222660

Mail Specialswonen@gmail.com

Web specialswonen.nl
KvK-nummer: Amsterdam 58943420
Btw-identificatienummer: NL853248175B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Specials Kado & Wonen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Specials Kado & Wonen en consument.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Specials Kado & Wonen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Specials Kado & Wonen niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Specials Kado & Wonen de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan Specials Kado & Wonen zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Specials Kado & Wonen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sfeer.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Specials Kado & Wonen passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Specials Kado & Wonen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Specials Kado & Wonen kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Specials Kado & Wonen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Specials Kado & Wonen zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Specials Kado & Wonen waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Specials Kado & Wonen deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Specials Kado & Wonen bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Specials Kado & Wonen retourneren, conform de door Specials Kado & Wonen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Specials Kado & Wonen. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Specials Kado & Wonen heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Specials Kado & Wonen dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retour-ontvangst van de herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1. Specials Kado & Wonen kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Specials Kado & Wonen dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Specials Kado & Wonen tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Specials Kado & Wonen geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Specials Kado & Wonen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Specials Kado & Wonen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Specials Kado & Wonen dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. Specials Kado & Wonen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Specials Kado & Wonen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Specials Kado & Wonen, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Specials Kado & Wonen kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1. Specials Kado & Wonen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Tenzij anders overeengekomen worden leveringen uitgevoerd na ontvangt van de verschuldigde betalingen. Wanneer de consument middels iDEAL betaald heeft, zal Specials Kado & Wonen, de bestelde artikelen, in de regel binnen 24 uur gereed maken voor verzending
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch op werkdagen in de regel binnen 24 uur uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn wordt vermeld of afgesproken is. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Specials Kado & Wonen het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Specials Kado & Wonen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Specials Kado & Wonen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Specials Kado & Wonen tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Specials Kado & Wonen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De door u bestelde goederen worden indien mogelijk door een expres koerier afgeleverd. Bestellingen van grotere meubelen word door ons in eigen beheer gedaan of een externe transporteur. De levering van grotere meubelen gaat altijd in overleg met u. Bestellingen die met iDEAL betaald zijn, worden in de regel binnen 24 uur verzonden. Indien niet voorradig of tijdelijk uitverkocht, ontvangt u van ons per email bericht. De verwachte levertijden staan tevens per product vermeld. De verzendkosten voor bestellingen onder € 100,- in Nederland, bedragen € 6,95. Voor bestellingen boven € 100,00 worden geen bezorgkosten gerekend.

De verzendkosten voor bestellingen naar adressen in overige landen (binnen de EU) uitsluitend in overleg.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Specials Kado & Wonen voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling
1. Bestellingen kunnen worden afgerekend via bankoverschrijving of via iDEAL. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Specials Kado & Wonen te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Specials Kado & Wonen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. Specials Kado & Wonen beschikt over navolgende klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
A. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Specials Kado & Wonen, direct nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Indienen kan per post of per mail naar specialswonen@gmail.com
B. Bij Specials Kado & Wonen ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Specials Kado & Wonen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
C. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Specials Kado & Wonen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.